REGULAMIN
PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ B2B


§ 1.
CEL REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin (zwany w dalszej treści Regulaminem) określa zasady sprzedaży towarów i korzystania z oferowanych przez Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Handlowe LOGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Sieje 121A, 25-561 Kielce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00001000081, NIP: 664-19-43-299, REGON: 292648602, za pośrednictwem dedykowanej Platformy.
2. Regulamin niniejszy stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017r. Dz.U. z 2017r., poz. 1219) i określa:
1) rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia przez Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Handlowe LOGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem https://logis-b2b.pl;
b) warunki składania formularzy elektronicznych celem przedstawiania ofert i zawierania umów za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem https://logis-b2b.pl;
c) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego
3. Na podstawie niniejszego Regulaminu Sprzedający, świadczy drogą elektroniczną Usługi umożliwiające Klientowi korzystanie z Platformy w celu:
1) możliwości zapoznania się przez zarejestrowanych użytkowników z aktualną ofertą Sprzedającego;
2) składania przez Klientów Zamówień w celu zawarcia Umowy Sprzedaży;
3) składania przez Klientów Zapytań Ofertowych w celu zawarcia Umowy Sprzedaży;
4) utrwalania, przechowywania oraz odtwarzania informacji dotyczących złożonych Zamówień, Zapytań ofertowych oraz zawartych Umów Sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który dostępny jest na stronie https://logis-b2b.pl. Akceptacja Regulaminu w trakcie rejestracji Konta przy użyciu Platformy jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie Usługi bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Jeżeli po zapoznaniu się z Regulaminem Użytkownik kontynuuje korzystanie z Platformy, to akceptacja Regulaminu zostaje wyrażona w sposób wyraźny poprzez potwierdzenie przez Użytkownika tego faktu za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru zamieszczonego w formularzu rejestracji.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Platformy.


§ 2
DEFINICJE

Jeżeli w treści Regulaminu nie postanowiono inaczej, wyrażeniom pisanym dużą literą należy nadać znaczenie określone w niniejszym paragrafie:

1) Sprzedający – oznacza Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Handlowe LOGIS Sp. z o.o.
z siedzibą w Kielcach przy ul. Sieje 121A, 25-561 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00001000081, NIP: 664-19-43-299, REGON: 292648602;
2) Platforma – oznacza prowadzony przez Sprzedającego serwis internetowy centralizujący usługi świadczone przez Sprzedającego w zakresie sprzedaży towarów i usług, zlokalizowany pod adresem https://logis-b2b.pl;
3) Regulamin - oznacza niniejszy dokument, tj. „Regulamin Platformy Sprzedażowej B2B”
4) Usługa – oznacza funkcjonalność Platformy umożliwiającą zarejestrowanym podmiotom zapoznanie się z ofertą Sprzedającego, składanie Zamówień oraz Zapytań ofertowych w celu przedstawienia oferty oraz zawarcia Umowy sprzedaży;
5) Administrator Platformy - oznacza osobę fizyczną wyznaczoną przez Sprzedającego odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie Platformy, upoważniona do działania w imieniu Sprzedającego w zakresie określonym Regulaminem;
6) Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej będącą przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego zawierającą umowy ze Sprzedającym za pośrednictwem Platformy;
7) Konto – oznacza indywidualne przydzielane Klientowi podczas rejestracji miejsce na Platformie, służące do wprowadzenia danych Klient i zarzadzania nimi, jak również do składania zamówień, przechowywania historii dokonanych zakupów, generowania faktur, itp.;
8) Użytkownik - oznacza Klienta lub inną osobę fizyczną wyznaczoną przez Klienta upoważnioną do korzystania z Konta w imieniu Klienta zgodnie z zasadami określonym niniejszym Regulaminem;
9) Login - oznacza adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Klienta podczas rejestracji Konta będący indywidualnym identyfikatorem Klienta koniecznym do uzyskania dostępu do Konta;
10) Hasło - oznacza ciąg znaków alfanumerycznych, niezbędny do dokonania autoryzacji Klienta lub Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Konta, ustalany przez Klienta podczas rejestracji na Platformie lub poprzez zmianę dotychczasowego hasła w opcjach ustawienia Konta;
11) Towary – oznacza rzeczy ruchome prezentowane przez Sprzedającego na Platformie mogące stanowić przedmiot umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedającego z Klientami;
12) Koszyk – oznacza funkcjonalność Platformy pozwalającą na wyświetlenie wybranych przez Klienta Towarów objętych Zamówieniem umożliwiająca jednocześnie modyfikację Zamówienia (dodawanie, usuwanie, zmiany ilościowe Towarów);
13) Umowa Sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego zawieraną przez Sprzedającego z Klientem za pośrednictwem Platformy w oparciu o złożone przez Klienta Zamówienie, do której zastosowanie znajdują w pierwszej kolejności postanowienia niniejszego Regulaminu;
14) Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży Towarów zawartych w Koszyku
15) Zapytanie Ofertowe - oznacza Zamówienie w przypadku chwilowego braku Towarów na stanie magazynowym Sprzedającego;
16) Reklamacja - oznacza oświadczenie Klienta wskazujące na niezgodność Towarów z treścią zawartej Umowy Sprzedaży;
17) Dzień Roboczy – oznacza dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na podstawie przepisów prawa polskiego;;
18) Opiekun Klienta - oznacza osobę wyznaczoną przez Sprzedającego prowadzącą bieżącą obsługę Klienta w związku z korzystaniem z Platformy;
19) Siła wyższa – oznacza każde zdarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne, niezależne od Sprzedającego i Klienta, którym nie sposób było zapobiec przy dołożeniu należytej staranności, mogące wpłynąć na świadczenie Usług w sposób uniemożliwiający ich wykonanie, takie jak: działania wojenne, przewrót wojskowy lub cywilny, bunt, strajki, akty władzy ustawodawczej.
§ 3.
REJESTRACJA, KONTO, WARUNKI TECHNICZNE

1. Możliwość zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Platformy poprzedzone jest rejestracją na Platformie.
2. Prawo rejestracji Konta na Platformie mają wyłącznie Klienci prowadzący działalność gospodarczą.
3. W celu prawidłowego korzystania z Platformy wymagane jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet z przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies: Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 48.0 lub wyższej, Mozilla Firefox 52.0, Safari w wersji 11.0 lub wyższej oraz gdy w przeglądarce internetowej włączona jest obsługa JavaScript, Flash. Na Platformie mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, cookies, HTML, CSS. Platforma zawiera dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji (np. darmowy program Adobe® Reader, który można pobrać ze strony www.adobe.com.).
4. W formularzu rejestracji dostępnym na Platformie Klient zobowiązany jest do podania informacji niezbędnych do założenia Konta:
1) imię i nazwisko lub firmę pod którą działa podmiot, zgodą z wpisem do właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy, CEIDG, itp.);
2) imię i nazwisko osób umocowanych do reprezentacji podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
3) adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;
4) adres e-mail, stanowiący również login;
5) telefon;
6) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
5. Podanie danych, o których mowa w ust. 4 powyżej jest dobrowolne, jednakże niezbędne
w celu założenia Konta i korzystania z Platformy.
6. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości lub poprawności podanych danych Sprzedający, uprawniony jest do ich weryfikacji. W szczególności Sprzedający uprawniony jest to żądania od Klienta dostarczenia lub okazania w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających te dane, pod rygorem usunięcia Konta.
7. Aktywacja Konta na Platformie następuje po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Klient otrzymuje od Sprzedającego na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji wiadomość z informacją o utworzeniu Konta bądź odmowie jego utworzenia. Odmowa utworzenia Konta nie wymaga uzasadnienia ze strony Sprzedającego, który zobowiązuje się w takim przypadku do usunięcia z Platformy wszelkich danych przekazanych przez Klienta w formularzu rejestracji.
8. Ustawienie Hasła do Konta przez Klienta następuje przy pierwszym logowaniu za pomocą linka (odnośnika) zawartego w wiadomości otrzymanej od Sprzedającego.
9. Logowanie do Konta następuje poprzez podanie adresu e-mail oraz indywidualnego hasła nadanego przez Klienta podczas pierwszego logowania.
10. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych niezbędnych do logowania. Wyłączną odpowiedzialność za ujawnienie tych danych ponosi Klient. Sprzedający ani Opiekun Klienta nie będzie nigdy zwracał się do Klienta o udostępnienie Hasła do Konta. Otrzymanie przez Klienta jakiejkolwiek prośby, czy żądania udostepnienia Hasała należy traktować jako próbę nieuprawnionego wyłudzenia danych niezbędnych do logowania.
11. Sprzedający zobowiązuje się do podjęcia wszelkich technicznie możliwych i ekonomicznie uzasadnionych kroków przed nieautoryzowanym dostępem do Konta.
12. Do korzystania z Platformy za pośrednictwem Konta uprawniony jest wyłącznie Klient, którego dane zostały podane w formularzu rejestracji. Zabronione jest korzystanie przez Klienta z Kont zarejestrowanych przez innych Klientów, a także udostępnianie własnego Konta innym Klientom.
13. Wypełnienie i przesłanie do Sprzedającego formularza rejestracji za pośrednictwem Platformy jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o:
1) akceptacji niniejszego Regulaminu;
2) zapoznaniu się z zasadami funkcjonowania Platformy oraz innymi dokumentami zawierającymi zasady i warunki zawierania Umów Sprzedaży;
3) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego w zakresie niezbędnym do realizacji oraz wyrażeniu zgodę na przekazanie i powierzenie ich przetwarzania innym podmiotom w celu i w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania Umowy Sprzedaży, w szczególności podmiotom powiązanym ze Sprzedającym kapitałowo i osobowo;
4) uzyskaniu informacji o prawie dostępu do własnych danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, możliwości żądania zaprzestania ich przetwarzania, możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i możliwości żądania ich usunięcia w przypadku gdy zostały zebrane z naruszeniem prawa bądź wbrew woli Klienta, lub są już nieprzydatne do celu, do jakiego zostały zebrane;
5) prawdziwości i aktualności danych podanych w formularzy rejestracji;
14. Klient posiada możliwość aktualizacji danych wskazanych przy rejestracji Konta przy wykorzystaniu odpowiedniej opcji w ustawieniach Konta.
15. Sprzedający uprawniony jest do zablokowania Konta, ograniczenia funkcjonalności, a nawet jego usunięcia w przypadku gdy Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również w przypadku wykorzystywania Platformy do podejmowania działań sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub w inny sposób naruszających prawa osób trzecich.
16. Sprzedający uprawniony jest do usunięcia Konta w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości danych podanych podczas procesu rejestracji, niedostarczenia lub nieokazania przez Klienta w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających dane zawartych na Koncie.
17. Sprzedający zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Konta bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie, jak również prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych Usług dostępnych na Platformie.
18. W przypadku braku aktywności Klienta na Koncie w okresie sześciu miesięcy Sprzedający uprawniony jest do usunięcia Konta.
19. Sprzedający poinformuje Klienta o zamiarze usunięcia, zawieszenia lub ograniczenia funkcjonalności konta na adres e-mail wskazany w ustawieniach Konta.
20. Klient może w każdym czasie zgłosić Sprzedającemu żądanie usunięcia Konta. Zgłoszenie żądania usunięcia Konta następuje w formie wiadomości elektronicznej skierowanej do Administratora Platformy lub Opiekuna Klienta.
21. Usunięcie Konta z Platformy równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie określonym w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
22. W przypadku, gdy powodem zawieszenia lub ograniczenia funkcjonalności Konta jest korzystanie z Konta w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu lub podejmowania przez Klienta działań, które w ocenie Sprzedawcy mogą zagrażać lub naruszać prawnie chronione interesy Sprzedawcy, przywrócenie pełnej funkcjonalności Konta może nastąpić na wniosek Klienta, wyłącznie po uprzednim zaprzestaniu przez Klienta takich działań oraz usunięciu skutków takich działań w zakresie i sposób wskazany przez Sprzedawcę, przy czym decyzja w tym zakresie podejmowana jest przez Sprzedawcę według własnego uznania i własnej oceny.
§ 4.
DANE OSOBOWE

1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów.
2. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie na podstawie zgody Klienta,
o której mowa w § 3 ust. 13 pkt 3) w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania korzystania z Platformy oraz jest uprawniony do przekazywania lub powierzania ich przetwarzania innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonywania usług dostępnych na Platformie.
3. Sprzedający przetwarza dane osobowe z poszanowaniem przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Sprzedający zobowiązuje się do podjęcia wszelkich prawnie wymaganych środków w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem oraz kontrolę i nadzór przebiegu procesu przetwarzania na każdym jego etapie.
5. Klienci i Użytkownicy, których dane są przetwarzane mają prawo do:
1) żądania dostępu do danych osobowych, w tym żądania do uzyskania od Sprzedającego potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące;
2) żądania sprostowania danych osobowych, które ich dotyczą, a które są nieprawidłowe;
3) żądania usunięcia danych;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) żądania przenoszenia danych osobowych;
6) wniesienia sprzeciwu;
7) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
§ 5.
OBOWIĄZKI I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAJĄCEGO

1. Sprzedający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu świadczenia Usług z należytą starannością, w tym zapewnienia aktualności i prawdziwości treści prezentowanych na Platformie.
2. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy oraz zobowiązuje się udzielenia Użytkownikom niezbędnej pomocy w prawidłowym korzystaniu z Platformy i dostępnych za jej pośrednictwem Usług.
3. Nie stanowią nienależytego świadczenia Usług przez Sprzedający przerwy techniczne w dostępie do Usług związane z obsługą i konserwacją systemów. O planowanym terminie przerwy technicznej i czasie jej trwania Sprzedający poinformuje Klienta.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:
1) niewłaściwego wykorzystywania Usług przez Klienta, awarii sieci Internet, sprzętu lub oprogramowania niezbędnego do właściwego działania Usług;
2) niemożności świadczenia Usług lub nienależytego ich świadczenia z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w tym osób za pomocą których Usługi są wykonywane;
3) nieprawidłowego funkcjonowania Platformy;
4) podania nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych danych i informacji przez Klienta;
5) naruszenia przez Klienta przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu lub innych dokumentów zawierających zasady i warunki świadczenia Usług;
6) działania Siły wyższej;
7) niespełnienia przez Usługę oczekiwań Klienta, w szczególności za: utratę zysków, straty wynikające z przerw w działalności, utratę klienteli, utratę przychodów, utratę wartości firmy;
8) ujawnienia w jakkolwiek sposób przez Klienta danych niezbędnych do logowania do Konta;
9) nieautoryzowanego przez Sprzedającego pobrania przez Klienta informacji, programów oraz materiałów z sieci Internet oraz ich wykorzystanie;
10) zablokowania, usunięcia lub ograniczenia funkcjonalności Konta;
11) wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych Usług dostępnych na Platformie;
12) tytułu błędnych lub nieaktualnych informacji zawartych na Platformie.
5. Za wyjątkiem winy umyślnej, łączna odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wszelkich roszczeń, zobowiązań, szkód, odszkodowań, kosztów czy wydatków związanych z zawarciem Umowy Sprzedaży Towarów ograniczona jest do kwoty wynagrodzenia zapłaconego Sprzedającemu przez Klienta za Towar wywołujący czy powodujący tę szkodę, roszczenia, zobowiązania, koszty czy wydatki. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
§ 6.
PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
2. Zabronione jest wykorzystywanie Usług w sposób powodujący przeciążanie sieci i serwerów Sprzedającego.
3. Klient ma prawo i obowiązek jest informować Sprzedającego o każdorazowej zmianie swoich danych w tym danych adresowych poprzez ich aktualizację w Koncie. Konsekwencje zaniechania powyższego obowiązku ponosi Klient.
4. W przypadku zaniechania obowiązku aktualizacji adresu e – mail, doręczenie korespondencji przez Sprzedającego na adres e-mail widniejący w ustawieniach Konta uznaje się za skuteczne.

§ 7.
ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY, CENY TOWARÓW

1. Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem Platformy zawierane są za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. Wszelkie treści i informacje zawarte na Platformie, a także treści wyświetlane lub przesyłane Klientowi za pośrednictwem Platformy, w szczególności informacje o Towarach i prezentowanych w ramach Platformy i ich cenach, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
3. Projekty, wzorce, schematy, rysunki itp. zamieszczone na Platformie mają wyłącznie charakter poglądowy i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.
4. Złożenie przez Klienta Zamówienia na Towary zawarte w Koszyku stanowi ofertę zawarcia przez Klienta Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym na warunkach określonych w Zamówieniu
5. Zakres Zamówienia określa Klient poprzez dodanie do Koszyka poszczególnych Towarów i ich ilości.
6. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje wyłącznie w przypadku potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji, o czym Klient zostaje poinformowany drogą elektroniczną. Przepisu art. 682 kodeksu cywilnego nie stosuje się do Umów Sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Platformy.
7. Zmiana Zamówienia potwierdzonego przez Sprzedającego lub rozwiązanie zawartej Umowy Sprzedaży możliwe jest wyłącznie przez Opiekuna Klienta.
8. Ceny Towarów prezentowane na Platformie prezentowane są w złotych polskich (PLN)
i euro (EUR).
9. Ceny Towarów prezentowane na Platformie są cenami netto. Podatek VAT zostanie doliczony do ceny sprzedaży netto Towarów według aktualnie obowiązujących stawek.
10. Ceny Towarów zawarte na Platformie obejmują koszt standardowego opakowania. Nie obejmują one kosztów dostawy, które kalkulowane są jako odrębna pozycja Zamówienia.
11. W ramach stosowanej przez Sprzedającego polityki rabatowej, Sprzedający prowadzi akcje promocyjne i stosuje rabaty cenowe według własnego uznania.
§ 8.
PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1. Dokumentem potwierdzającym zawarcie Umowy Sprzedaży jest faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi w dniu wysyłki (odbioru) Towarów przepisami prawa w oparciu o aktualne dane dostępne na Koncie Klienta.
2. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktura udostępniana jest po zalogowaniu do Konta Klienta w zakładce "Faktury" do samodzielnego pobrania.
3. Cena za zakupione Towary winna zostać uiszczona przed upływem terminu wskazanego
w wystawionej fakturze. Każda zmiana warunków płatności wymaga indywidualnego uzgodnienia z Opiekunem Klienta.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności wydanego towaru do momentu całkowitego zapłacenia ceny przez Klienta. Zakazana jest odsprzedaż, a także jakiekolwiek zmiany substancji Towaru, którego zastrzeżenie własności dotyczy.
5. Klient dokonuje zapłaty ceny na rachunek Sprzedającego wskazany w wystawionej przez Sprzedającego fakturze VAT.
6. Koszty związane z realizacją płatności ponosi Klient.
7. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania na rachunku bankowego Sprzedającego.
8. Dostawa Towarów odbywa się na koszt i ryzyko Klienta. Koszt dostawy kalkulowany jest odrębnie dla każdego Zamówienia i uzależniony jest od wartości i ilości Towarów objętych zamówieniem oraz ewentualnych akcji promocyjnych prowadzonych przez Sprzedającego.
9. Termin dostawy w każdym przypadku traktowany jest jako zastrzeżony na korzyść Sprzedającego. W przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn leżących po stronie kontrahentów Sprzedającego, jest on uprawniony do jednostronnego wydłużenia terminu dostawy o czas wymagany do zrealizowania Zamówienia. Oświadczenie Sprzedającego wiąże bezwzględnie strony.
10. Sprzedający zastrzega możliwość wystąpienia opóźnień w dostawach w stosunku do wstępnie przyjętych terminów w Zamówieniu, jeżeli jego realizacja nie będzie możliwa w całości lub w części, o czym Klient zostanie poinformowany przez Opiekuna Klienta.
11. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia oraz stwierdzenia braku ilościowych zakupionego towaru Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
12. Nie stanowi nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego okoliczność występowania różnic ilościowych pomiędzy ilością Towarów objętych Zamówieniem oraz ilością dostarczonych Towarów Klientowi, jeżeli różnica taka nie przekracza 2% Towarów określonego rodzaju.
§ 9
GWARANCJA JAKOŚCI

1. Sprzedający udziela Klientowi 12-miesięcznej gwarancji na sprzedane Towary w zakresie wad fizycznych (wady jakościowe).
2. Okres gwarancji na Towary w zakresie wad jakościowych rozpoczyna bieg od dnia wystawienia Klientowi faktury potwierdzającej zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów.
3. Gwarancja na Towary w zakresie wad jakościowych obejmuje wyłącznie odpowiedzialność Sprzedającego za wady fizyczne Towarów o charakterze wad produkcyjnych, które zostaną ujawnione i zgłoszone przez Klienta w ramach procedury reklamacji opisanej w Regulaminie.
4. Gwarancja na Towary w zakresie wad jakościowych nie obejmuje elementów zużywających się w warunkach normalnej eksploatacji.
5. Gwarancja nie obejmuje:
1) uszkodzeń sprzętów, urządzeń, konstrukcji, itp. spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z Towarów, co dotyczy również ich zamontowania, instalacji, konserwacji, nadmiernego obciążenia;
2) uszkodzeń spowodowanych użyciem z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
3) uszkodzeń powstałych w następstwie dokonania naprawy Towaru przez osoby nieupoważnione lub bez zgody Sprzedającego;
4) przeróbek i zmian konstrukcyjnych Towarów.
6. Podstawą roszczeń Klienta z tytułu gwarancji na Towary w zakresie wad jakościowych nie mogą być jakiekolwiek informacje lub zapewnienia zawarte na stronach internetowych Sprzedającego lub jego dostawców, a także w stosowanych przez Sprzedającego lub jego dostawców ofertach handlowych, katalogach, folderach i innych materiałach reklamowych.
§ 10
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.
2. W przypadku ewentualnych reklamacji dotyczących braku zamówionego towaru, bądź niezgodności dostawy z dokumentem dostawy, Klient powinien poinformować o tym fakcie niezwłocznie Opiekuna Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż w terminie 7 dni od daty dostawy.
3. Reklamacja powinna określać:
1) dane Klienta umożliwiające jego identyfikację, zgodne z danymi zawartymi na Koncie Klienta;
2) wskazanie Umowy Sprzedaży oraz dokumentu zakupu (faktury VAT);
3) przedmiot reklamacji;
4) okoliczności uzasadniające reklamację;
5) dokumentację fotograficzną reklamowanych Towarów.
4. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień mających znaczenie dla rozstrzygnięcia zgłoszonej reklamacji, Sprzedający skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub e-mailowo w celu uzyskania takich wyjaśnień.
5. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedającego. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie przesłana Klientowi na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej. Sprzedający informuje Klienta czy reklamację uznaje i w jakim zakresie, czy też odmawia jej uznania i z jakiej przyczyny.
6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedający może według swego uznania albo wymienić Towar na wolny od wad lub dokonać naprawy Towaru. W przypadku gdy niemożliwym jest wymiana towaru na wolny od wad lub jego naprawa, Sprzedający może odstąpić w całości lub w części od Umowy Sprzedaży w terminie 21 od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedający wystawi w ciągu 14 dni fakturę korygującą stosownie do zakresu odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Faktura korygująca zostanie przesłana w wersji elektronicznej oraz przesłana Klientowi pocztą tradycyjną na adres jego aktualny adres zgodny z danymi zawartymi w ustawieniach Konta. Faktura korygująca będzie również dostępna do pobrania w pliku .pdf na Platformie na Koncie Klienta.
8. Wykonanie jednego z wymienionych w ust. 6 lub 7 warunków przez Sprzedającego zwalnia go z jakiejkolwiek dalej posuniętej odpowiedzialności wobec Klienta.
9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach: Towarów, które noszą ślady użytkowania lub mają zniszczone oryginalne opakowanie.
10. Za jakość produktów, przechowywanych przez Klienta w warunkach nie uwzględniających ich właściwości lub nie zabezpieczających ich przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.


§ 11.
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Prawa autorskie do treści publikowanych na Platformie posiada Sprzedający oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na Platformie. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach portalu włącznie z ich doborem, układem i szatą graficzną.
2. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo Sprzedającego), układu i kompozycji stron internetowych Platformy, a także innych praw własności intelektualnej i przemysłowej, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedającego. Nazwy Towarów są wykorzystywane wyłącznie w celach handlowych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

§ 12.
ZMIANY REGULAMINU

1. Sprzedający uprawniony jest do zmian niniejszego Regulaminu oraz wydawania odrębnych regulaminów dla poszczególnych Usług w dowolnym czasie.
2. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy będą publikowane na Portalu.
3. Sprzedający poinformuje Klientów o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów w formie elektronicznej na adres e- mail wskazany w Koncie.
4. Złożenie przez Klienta Zamówienia lub Zapytania Ofertowego po dacie opublikowania zmian Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta wprowadzonych w Regulaminie zmian.
5. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację Umów Sprzedaży zawartych w oparciu o Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu. Zamówienia te realizowane są na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia.
6. Ustne informacje udzielane przez pracowników Sprzedającego nie stanowią zmiany postanowień niniejszego Regulaminu i nie zmieniają warunków Umowy Sprzedaży zawartej zgodnie z jego treścią.
7. Do Umów zawartych w oparciu o niniejszy Regulamin stosuje się prawo polskie.
8. Wszelkie spory powstałe na tle Umów Sprzedaży zawieranych w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
9. Miejscem zawarcia Umów Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem jest siedziba Sprzedającego.
by SolEx B2B